KREIRANJE PR STRATEGIJE

Kako da promovišete svoj projekat, novi proizvod ili uslugu a da ne dođete u situaciju da potrošite mnogo novca za minorne rezultate poput:

  • jednokratnih kampanja koje će već nekoliko dana po njihovom završetku svi zaboraviti;
  • objavljivanja PR tekstova kojima se ne veruje jer se po njihovom sadržaju odmah vidi da su plaćeni;
  • nedovoljne vidljivosti među ciljnom grupom ili u najširoj javnosti jer se ono što radite ne formuliše na način koji obezbeđuje da se prepozna važnost i korisnost toga što radite;
  • štete od prekomerne promocije, jer preterana učestalost u plasiranju informacija preti da ugrozi njihov kvalitet i da umesto privlačenja interesovanja, reakcija medija i javnosti bude negativna – da izazove otpor i nezainteresovanost za ono što radite;

Kako možemo da Vam pomognemo da novac koji ste uložili u promociju postigne najbolje rezultate?  

Kreiranjem PR strategije za određeni vremenski period koja će obezbediti optimalan kontinuitet i kvalitet informacija za postizanje definisanih ciljeva u predviđenom roku, ali i osnovu da dugoročnije postanete prepoznatljiviji po kvalitetu onoga što radite kroz:

  • pravilno razvrstavanje informacija koje su od važnosti za najširu javnost, a zatim za posebne ciljne grupe: korisnike vaših proizvoda ili usluga, poslovne partnere i Vaše saradnike i zaposlene unutar kompanije ili organizacije
  • osmišljavanje kako bi ti sadržaji trebalo da izgledaju da bi onima kojima su namenjeni bili informativni, jasni, zanimljivi i motivacioni
  • planiranje kojim tempom i kada se informacije plasiraju za različite grupe korisnika, njihovo povezivanje kada je god to moguće sa aktuelnim kretanjima na globalnom i lokalnom nivou
  • osmišljavanje najboljih komunikacionih kanala za plasiranje konkretnih sadržaja za svaku od ciljnih grupa u sklopu eksterne i interne promocije (saopštenja, intervjui, okrugli stolovi, konferencije za novinare, stručni skupovi, autorske analize, specijalne publikacije, vesti na sajtu kompanije ili organizacije, vesti i kampanje na društvenim mrežama, interni bilteni, edukativni skupovi, radionice za zaposlene i sl.)
  • povezivanje sa potencijalnim partnerima čije su aktivnosti kompatibilne sa Vašima radi zajedničke realizacije pojedinih delova strategije, a što može obezbediti da za manje novca i sa manjim angažovanjem sopstvenih kapaciteta proširite vidljivost i postignete veće efekte;