DIGITALNA PROMOCIJA

STRATEGIJA NASTUPA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Postavljanje komunikacionih ciljeva – postoje dve vrste ciljeva: dugoročni ciljevi, koji se određuju na samom početku postavljanja strategije, kao i kratkoročni ciljevi koji se menjaju tokom godine i prate klijentove aktivnosti. Veoma je bitno na vreme definisati jasne dugoročne ciljeve, kako bi se odredili merljivi indikatori uspeha (KPI-evi) koji nam omogućavaju da pratimo uspešnost komunikacije i blagovremeno je optimizujemo ukoliko uočimo potrebu za time. Za svaki kratkoročni cilj se kreira posebna komunikaciona strategija, u skladu sa željenim rezultatima.

Određivanje ciljne grupe – što se preciznije odredi ciljna grupa kojoj se obraćamo, to se manje budžeta rasipa na prenošenje poruke ljudima koji za nju nisu zainteresovani, te je komunikacija efikasnija a rezultati bolji. Ciljnu grupu određujemo na osnovu specifičnih karakteristika svakog klijenta, u cilju prepoznavanja onih ljudi koji su već korisnici Vaših proizvoda i usluga, ili pak imaju potencijal da to postanu. Nakon definisanja ciljne grupe, pristupamo određivanju zajedničkih karakteristika njenih pripadnika (lokacija, uzrast, pol, navike, interesovanja…), koje zatim koristimo kako bismo ustanovili njima najbliži i najrelevantniji način za plasiranje ključnih poruka.

Istraživanje konkurencije – nakon zajedničkog određivanja relevantne konkurencije, pristupamo temeljnoj analizi komunikacione strategije svake konkurentske institucije. Pored toga što nam ova analiza omogućava da budemo originalni i jedinstveni u komunikaciji, pomaže nam i da uvidimo koje su to najbolje prakse koje nam mogu poslužiti kao primer, ali i da naučimo iz grešaka konkurencije. Takođe, na ovaj način možemo videti skriveni potencijal pojedinih sredstava i kanala komunikacije, prouzrokovan nedostatkom njihove upotrebe od strane konkurencije.

Definisanje kanala komunikacije – neophodno je pronaći sve kanale na kojima se ciljna grupa nalazi, a koji nam omogućavaju da prenesemo željene poruke na pravi način, kako bismo ispunili prethodno zacrtane ciljeve. Takozvani „digital media mix“ je veoma bitna stvar, koja varira od klijenta do klijenta, a prevashodno zavisi od karakteristika i navika prethodno definisane ciljne grupe. To što ste negde čuli da je Snapchat kul ne znači da je kul i vašoj ciljnoj grupi od 35 do 50 godina. Zašto bismo se fokusirali na kanale na kojima ne možemo pronaći korisnike koji su nam potrebni?

Identitet brenda/kompanije – uspostavljanje jasnog brend identiteta koji će biti primenjen na svim komunikacionim kanalima, u cilju njihove integrisanosti. Potrebno je kreirati prepoznatljiv vizuelni identitet, koji će već na prvi pogled pokazati posetiocu da se nalazi na nekom od kanala određenog brenda. Zatim moramo odrediti ton komunikacije, kako bi ključne poruke dopirale do ciljne grupe na njima blizak i prirodan način. Pored karakteristika ciljne grupe, neophodno je imati u vidu i karakteristike različitih komunikacionih kanala, te na osnovu njih uspostaviti pravilan ton komunikacije za svaku mrežu.

Strukturiranje komunikacije – kako bi kompletan sadržaj koji se plasira na društvenim mrežama bio integrisan u smislenu celinu, a različite poruke prenošene na odgovarajući način, neophodno je uspostaviti jasnu strukturu komunikacije. Tada se pristupa definisanju komunikacionih tema (content strands) u koje će sadržaj biti grupisan, pogodnih formata za plasiranje svake teme, optimalnog intenziteta komunikacije, kao i primarnih komunikacionih kanala za svaku definisanu temu. Takođe, određuje se indikativna raspodela predloženog budžeta po temama komunikacije.

 

ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH MREŽA

Kreiranje sadržaja – u „moru“ sadržaja kojim su korisnici društvenih mreža svakodnevno zatrpani, izdvojiće se samo zanimljiv i vizuelno privlačan sadržaj, visokog kvaliteta i relevantan ciljnoj grupi kojoj se obraćamo. Iako stock materijali mogu ispuniti deo navedenih uslova, svođenje komunikacije isključivo na ovakav sadržaj dovodi do toga da je ciljna grupa percepira kao generičku, nezanimljivu i veštačku. Iz tog razloga, profesionalni fotografi, snimatelji, kao i web dizajneri i copywriter-i specijalizovani za društvene mreže, uvek su na raspolaganju prilikom kreiranja sadržaja za naše klijente. Definisaćemo optimalni miks produciranog, dizajniranog i stock materijala, u skladu sa Vašim budžetom, a u cilju plasiranja što originalnijeg i kreativnijeg sadržaja.

Community management – dvosmerna komunikacija sa ciljnom grupom nikad nije bila lakša nego u doba društvenih mreža. Međutim, činjenica da svaki korisnik ima mogućnost da stupi u komunikaciju sa Vašim brendom, odnosno plasira svoje mišljenje o njemu u javnost, vrlo lako može postati mač sa dve oštrice. Kako bi se ovo izbeglo, komunikaciji sa zajednicom okupljenom na društvenim mrežama mora se pristupiti pažljivo i profesionalno. Temeljno poznavanje brenda i ciljne grupe, proaktivnost u interakciji sa fanovima i maksimalna personalizacija komunikacije za svakog pojedinca su neke od glavnih karakteristika uspešnog Community management-a. Uz konstantni online monitoring i blagovremenu analizu potencijalnih kriznih situacija, mogućnost njihove eskalacije je svedena na minimum.

Kampanje i aktivacije – pored redovne komunikacije, jedna od naših specijalnosti je i integracija različitih offline kampanja sa online komunikacionim kanalima, odnosno podrška različitim ATL i BTL kampanjama kroz njihovo plasiranje na društvenim mrežama, na način koji priliči ovim kanalima i njihovim korisnicima. Takođe, kreiramo i sprovodimo razne aktivacije, čiji su mehanizmi prilagođeni specifičnim karakteristsikama različitih društvenih mreža i koje su usmerene ka odgovarajućim segmentima ciljne grupe. Ciljevi ovih aktivacija su širenje svesti o brendu, podsticanje fanova na interakciju, generisanje materijala kreiranog od strane korisnika (UGC), produbljivanje veze između brenda i potrošača…

Izveštavanje – kako bi se stekla prava slika o uspešnosti komunikacije koja se vodi na društvenim mrežama, neophodno je redovno kreirati izveštaje vezane za sve aktivnosti na komunikacionim kanalima i zabeležene rezultate (ili nedostatak istih). Potrebno je motriti na sve relevantne parametre i posmatrati njihovo kretanje, a zatim na osnovu ovih metrika doneti zaključke koji će nam pomoći da shvatimo na kojim poljima „dominiramo“, a koje stvari trebamo optimizovati radi boljeg performansa i postizanja definisanih komunikacionih ciljeva. Dobar izveštaj je mnogo više od nabacivanja gomile brojki i stručne terminologije – sposobnost izvlačenja relevantnih zaključaka i njihova primena u daljoj komunikaciji su ključni za kontiunirano unapređivanje komunikacione strategije.

 

OGLAŠAVANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Određivanje ciljeva – društvene mreže nude pregršt opcija kada je u pitanju plaćeno oglašavanje. Niste sigurni šta je pravo rešenje za kampanju koju želite da pokrenete? Na osnovu Vaših ideja i želja ćemo odrediti odgovarajuće ciljeve, koji garantuju najefikasniji utrošak definisanog budžeta. Takođe, analizom Vašeg brenda, kao i drugih marketinških strategija i aktivnosti, možemo kreirati mesečnu, kvartalnu, ili godišnju strategiju oglašavanja na društvenim mrežama, u skladu sa dostupnim budžetom.

Definisanje ciljne grupe – mnogobrojni parametri preciznog targetiranja omogućavaju nam da oglasi koje kreiramo budu servirani isključivo korisnicima koje smo odredili kao najrelevantnije. Samim tim, strateški promišljeno određivanje ciljne grupe, potkovano temeljnim istraživanjem i analizom, kao i dosadašnjim iskustvom sa različitim klijentima, isključuje mogućnost rasipanja uloženih sredstava. Od lokacije, pola i uzrasta, preko navika i interesovanja, pa sve do tipa mobilnog telefona – bezbroj je opcija koje nam pomažu da izaberemo one korisnike koji će nam doneti konverzije.

Kreativno rešenje – svaki izabrani cilj podrazumeva kreiranje oglasa, ali dozvoljava isključivo kreativna rešenja u skladu sa predefinisanim formatima. Ako imate u vidu da je vaša ciljna grupa svakodnevno zatrpana brojnim oglasima, koji su uslovljeni određenim formatima i dimenzijama, shvatićete da će se Vaš oglas lako izgubiti u džungli konkurencije sa istim ciljem, osim ukoliko ne odskače od ostalih po svom kreativnom rešenju. Opširno istraživanje konkurencije i poznavanje digitalnih trendova i formata, kao i usluge profesionalnih fotografa, snimatelja, ili dizajnera, donose oglase koji će se lako izdvojiti i privući pažnju korisnika kojima su namenjeni.

Monitoring i optimizacija – brojne kampanje sprovedene od strane članova našeg tima, tokom njihove dosadašnje karijere, omogućavaju nam da veoma brzo uočimo eventualne komplikacije ili izostanak predviđenih rezultata, te u skladu sa tim reagujemo i optimizujemo odgovarajuće faktore koji su na to uticali. Potencijalne kritične tačke, kao i željene reakcije u slučaju krize, dogovaraju se sa klijentom pre lansiranja kampanje, tako da je uz real time monitoring mogućnost eskalacije krizne situacije svedena na minimum.

Izveštavanje – kreiranje jasnih i transparentnih izveštaja nakon završetka kampanje. Pregled ostvarenih rezultata i njihovo upoređivanje sa prethodno dogovorenim indikatorima uspeha (KPI-evi), koji su određeni na osnovu definisanih ciljeva, pružaju realan uvid u uspešnost sprovedene kampanje. Detaljno objašnjenje svake metrike i ostvarenog rezultata, uz zaključke i preporuke za buduće kampanje, sastavni su deo naših izveštaja – kao i potpuno transparentan uvid u celokupnu potrošnju uloženog budžeta.